+0  
 
0
828
1
avatar

1 : 2.5

 09.10.2016
 #1
avatar+12528 
0


\(1:2,5=\frac{1}{2,5}=\frac{10}{25}=\frac{10*4}{25*4}=\frac{40}{100}=0,4\)

.
 10.10.2016

2 Benutzer online

avatar
avatar