+0  
 
+2
1013
2
avatar

4x+1=6x-17

 14.04.2016
 #1
avatar+16 
0

4x + 1 = 6x - 17     / +17 / - 4x 

 

18 = 2x    / :2

 

9 = x

 14.04.2016
 #2
avatar+97 
+3

4x+1=6x-17 | +17 | -4x

18=2x |:2

9=x

 15.04.2016

3 Benutzer online

avatar
avatar
avatar