+0  
 
0
1111
1
avatar

x2+18x+14=2

 20.03.2017
 #1
avatar+14943 
+1

pq formel

 

x2+18x+14=2

 

\(x^2+18x+14=2\)     [-2

 

\(x^2+18x+12=0\)

.         p          q

\(x=-\frac{p}{2}\pm\sqrt{(\frac{p}{2})^2-q}\)

 

\(x=-\frac{18}{2}\pm\sqrt{(\frac{18}{2})^2-12}\)

\(x=-9\pm\sqrt{9^2-12}\)

 

\(x=-9\pm\sqrt{69}\)

 

\(x_1=-0,693376\)

 

\(x_2=-17,306624\)

 

laugh  !

 20.03.2017

3 Benutzer online

avatar
avatar
avatar