+0  
 
0
743
1
avatar

Was ist 3n+n²-11*3-11*n ?

 14.04.2016
 #1
avatar
0

3n+n²-11*3-11*n  ->  gekürzt   : n²-8n-33 

 15.04.2016

4 Benutzer online

avatar
avatar
avatar