+0  
 
0
592
1
avatar

x=((a-b)/a)*100 nach a umstellen :P

 03.10.2016
 #1
avatar+12495 
0

x=((a-b)/a)*100 nach a umstellen :P

 

laugh

 03.10.2016

25 Benutzer online

avatar
avatar