+0  
 
0
1128
1
avatar

was ist 5 1/2 + 1/6

 05.10.2017
 #1
avatar+12528 
+1

\(5\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{11}{2}+\frac{1}{6}=\frac{33}{6}+\frac{1}{6}=\frac{34}{6}=\frac{17}{3}=5\frac{2}{3}\)

 

laugh

.
 05.10.2017

4 Benutzer online

avatar
avatar