+0  
 
+1
14
1
avatar+0 

(ax•a:x)

Der Doppelpunkt wäre in diesem falle ein Bruchstrich.

 18.01.2024
 #1
avatar+14964 
0

\((ax\cdot \frac{a}{x})^3\)

zuerst den Wert in Klammern berechnen

\(ax\cdot \frac{a}{x} | x\ k\ddot urzen,\ a\ multiplizieren\ \)

\(ax\cdot \frac{a}{x}=a^2\ \)

Danach Klammer potenzieren

\((a^2)^3=a^{2\cdot 3}=\color {blue}{a^6}\)

smiley!

 19.01.2024

3 Benutzer online

avatar
avatar
avatar