+0  
 
0
51
1
avatar

70000 / 116 2/3% * 100%

 30.06.2023
 #1
avatar+14943 
+1

70000 / 116 2/3% * 100%

 

\(\frac{70\ 000\cdot 100\%}{116\ \frac{2}{3}\%}\\ =\frac{70\ 000\cdot 100\%}{ \frac{116\cdot 3+2}{3}\%}\\ =\frac{70\ 000\cdot 100\cdot 3}{116\cdot 3+2}\\ =\frac{21\ 000\ 000}{350}\\ \color{blue}=60\ 000\)

laugh  !

 02.07.2023

7 Benutzer online

avatar
avatar
avatar