+0  
 
0
869
1
avatar

-(ab)^3/((-2ab)^2

was kommt da raus???

 12.10.2016
 #1
avatar+12528 
0

-(ab)^3/((-2ab)^2

was kommt da raus???

 

laugh

 13.10.2016

4 Benutzer online

avatar
avatar
avatar