+0  
 
0
888
2
avatar

2x-1=4x+3 wie reche ich das 

 21.01.2017
 #1
avatar
0

2x-1=4x+3 I-3

2x-4=4x I-2x

-4=2x I:2

-2=x

 21.01.2017
 #2
avatar
0

Bzw.

2x-1 = 4x+3  | +1

2x    = 4x+4  | -4x

-2x   = 4       | :(-2)

x      = -2

 22.01.2017

6 Benutzer online

avatar
avatar