+0  
 
0
3718
1
avatar

2a - ( 5 - 3a ) = 10

 

a = ?

 29.10.2016
 #1
avatar+12528 
0

2a - ( 5 - 3a ) = 10

    2a - 5 +3a = 10

           5a - 5 =10    | + 5

                5a = 15  |:5

                 a = 3

 

laugh

 29.10.2016

3 Benutzer online

avatar
avatar
avatar