+0  
 
0
549
1
avatar

(r²*PI)/(2*PI*r*120)>0,66 ab wann ist r richtig

 30.05.2017
 #1
avatar+10536 
+2

(r²*PI)/(2*PI*r*120)>0,66 ab wann ist r richtig

 

laugh

 30.05.2017

30 Benutzer online

avatar
avatar