+0  
 
0
986
1
avatar

1001.28€ - 60% = ?

 15.03.2017
 #1
avatar+14943 
0

1001.28€ - 60% = ?

 

\(1001.28€ - 60\%\)

 

\(=100\%-60\%\)

 

\(=1001,28€-1001,28€\cdot\frac{60}{100}\)

 

\(=1001,28€-600,77€\)

 

\(=400,51€\)

 

laugh  !

 16.03.2017

4 Benutzer online

avatar
avatar
avatar