Formeln: Mathematik - Geometrie - Hexagon (Sechseck)

Hexagon (Sechseck)

Definitionen:

  • a: Kantenlänge
  • U: Umfang
  • A: Fläche
UaLayer 1

Umfang eines Sechsecks

The perimeter U is the length of all 6 sides.

\( {\color{blue} {U}} = 6 \times {\color{red} {a} } \)
U = Umfang
a = Kantenlänge

\( {\color{red} {a} } = \frac{\color{blue} {U}}{6} \)
a = Kantenlänge
U = Umfang


AaLayer 1

Fläche eines Sechecks

The region inside a hexagon.

\( {\color{OliveGreen} {A}} = \frac{3}{2} \times {\color{red} {a} }^{2} \times \sqrt{3} \)
A = Fläche
a = Kantenlänge

\( {\color{red} {a} } = \sqrt{ \frac{\color{OliveGreen} {A}}{ \frac{3}{2} \times \sqrt{3} } } \)
a = Kantenlänge
A = Fläche